- کد خبر: 20073106 تاریخ ایجاد: 09:45
آئین بازگشائی وغبار روبی ضریح مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه
آئین بازگشائی وغبار روبی ضریح مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه
تصویر خبر
آئین بازگشائی وغبار روبی ضریح مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه
جلسه ابتدائی بازگشائی وغبارروبی ضریح امامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه./19فروردین 98

 

Sabz Map