- کد خبر: 23965343 تاریخ ایجاد: 10:27
اهداءجوایز به تیم برتر جام شهدا بخش رونیز در نماز جمعه توسط امام جمعه98/10/27
اهداءجوایز به تیم برتر جام شهدا بخش رونیز در نماز جمعه توسط امام جمعه98/10/27
تصویر خبر
اهداءجوایز به تیم برتر جام شهدا بخش رونیز در نماز جمعه توسط امام جمعه98/10/27
اهداءجوایز به تیم برتر جام شهدا بخش رونیز در نماز جمعه توسط امام جمعه98/10/27

Sabz Map