- کد خبر: 20139581 تاریخ ایجاد: 11:36
امروز حضور و دیدار امام جمعه شهرستان بن همراه برخی از مسئولین در منزل جانباز سر افراز آقای حیدری
امروز حضور و دیدار امام جمعه شهرستان بن همراه برخی از مسئولین در منزل جانباز سر افراز آقای حیدری
تصویر خبر
امروز حضور و دیدار امام جمعه شهرستان بن همراه برخی از مسئولین در منزل جانباز سر افراز آقای حیدری

Sabz Map