تاریخ ایجاد: 09:03
معرفی ستاد نماز جمعه بخش هنزاء
تصویر معرفی ستاد
ستاد برگزاری نماز جمعه بخش هنزا تشکیل شده از سی نفر اشخاص بااستعداد ....

ستاد برگزاری نماز جمعه بخش هنزا تشکیل شده از سی نفر اشخاص بااستعداد ،ولایی وپایبند به مسائل دینی که تعداد بیست وپنج نفر ازبرادران متعهد وفعال وپنج نفر ازخواهران که درمجموع این سی نفر سمتهای مختلف وجداگانه براساس توانایی که دارند درهمکاری با این نهاد مقدس  برعهده دارند شامل:

رئیس ستاد

قائم مقام

دبیر

مسئول کمیته امنیت

کمیته طلاب وروحانیون

کمیته مالی

کمیته پشتیبانی

کمیته روستایی

کمیته فرهنگی

کمیته مجریان ومراسم

کمیته بانوان

کمیته خواهران

نماینده مجتمع

کمیته دانش اموزی

کمیته اموزش وپرورش

کمیته معتمدین

کمیته انتظامات

کمیته ورزشی

مشاوره

امورمصلی

فرمانده پایگاه

عضو

بهداشت

تبلیغات

ونماینده جوانان مجتمع می باشند.


Sabz Map