- کد خبر: 20021914 تاریخ ایجاد: 10:00
احکام درفضای مجازی توسط ستاد نماز جمعه بخش ساردوئیه /به دلیل عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری زیدعزه:که ازفضای مجازی به نفع خودمان استفاده نمائیم./
احکام درفضای مجازی توسط ستاد نماز جمعه بخش ساردوئیه /به دلیل عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری زیدعزه:که ازفضای مجازی به نفع خودمان استفاده نمائیم./
تصویر خبر
احکام درفضای مجازی توسط ستاد نماز جمعه بخش ساردوئیه /به دلیل عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری زیدعزه:که ازفضای مجازی به نفع خودمان استفاده نمائیم./

{شکستن قسم}

برخی ازقسم ها را می توان شکست،ونیازی به پرداخت کفاره نیست،ولی بسیاری از مردم ازآن بی اطلاع هستند:

الف)کسی که مجبورباشد یااز روی عصبانیت قسم بخورد،شکستن آن کفاره ندارد./ب)قسمی که ازذهن بگذرد،یا نوشته شود،کفاره ندارد./ج)قسمی که انجام آن غیرممکن بوده،ویا مشقت داشته است،شکستنش کفاره ندارد./ د)اگرکاری که برای انجام ان قسم خورده،حرام یا مکروه باشد،ویا کاری که برای ترک آن قسم خورده،واجب یا مستحب بوده باشد.مثلأ:به خدا قسم  ازدواج نخواهم کرد،خانه بستگان نخواهم رفت،دیگرکارخیرانجام نخواهم داد،قرض نخواهم داد،و....شکستن چنین قسمی نیز کفاره نخواهد داشت./


 

Sabz Map