- کد خبر: 18862303 تاریخ ایجاد: 04:43
اامام جمعه بخش ساردوییه درنماز جمعه ا21 دیماه نشاءالله ازهمین هفته میزخدمت درنمازجمعه شهر درب بهشت بخش ساردوییه به مناسبت جشن انقلاب اجرایی خواهدشد.۲۱دی
تصویر خبر
اامام جمعه بخش ساردوییه درنماز جمعه ا21 دیماه نشاءالله ازهمین هفته میزخدمت درنمازجمعه شهر درب بهشت بخش ساردوییه به مناسبت جشن انقلاب اجرایی خواهدشد.۲۱دی

 

Sabz Map