تاريخ روز

چهارشنبه 1397/5/31 - 12 : 9
  • شرکت دانش آموزان درنمازجمعه

  • نمازجمعه عبادی وسیاسی 97/5/19

  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷

  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

عبدعلی نوری صفری
عبدعلی نوری صفری
مسئول ستاد

رضا احسانی
رضا احسانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نسیم افرازاده
نسیم افرازاده
معاونت خواهران