تاريخ روز

پنج شنبه 1398/1/29 - 26 : 22
  • راهپیمایی برای حمایت ازسپاه پاسداران درنمازجمعه بخش ساردوئیه شهردرب بهشت

  • دیداروگفتگو

  • حمایت ازسپاه درآئین نمازجمعه شهردر بهشت بخش ساردوئیه

  • اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه

غلامرضا شریف
غلامرضا شریف
مسئول ستاد

احمد بلندنظر
احمد بلندنظر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن شریفی
محسن شریفی
مسئول امور جوانان
اميدحمزه اي
اميدحمزه اي
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه حیدری
معصومه حیدری
معاونت خواهران
مجتبی مفبلی
مجتبی مفبلی
معاونت سیاسی - اجتماعی