تاريخ روز

جمعه 1397/4/1 - 38 : 16
  • دیدار رییس دادگاه بخش خورش رستم به اتفاق کارکنان

  • دیدار شهردار وکارکنان شهرداری وشورای شهر با امام جمعه محترم

  • دیدار مردمی امام جمعه محترم

  • دیدار مردمی امام جمعه محترم

جعفرقلی منصورپور
جعفرقلی منصورپور
مسئول ستاد

نائله عباس پور
نائله عباس پور
معاونت خواهران
فردوس حاتمی منامن
فردوس حاتمی منامن
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید اصغر ناصری
سید اصغر ناصری
مسئول امور جوانان
علی پرمون
علی پرمون
معاونت اداری و پشتیبانی