تاريخ روز

پنج شنبه 1397/3/3 - 52 : 11
  • برگزاری جلسه مجمع خیرین شهرستان چایپاره

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی و ستادامربه معروف و نهی از منکر

  • فروش کتاب و مسابقه کتابخوانی

  • جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه چایپاره

مهدی ثریا
مهدی ثریا
مسئول ستاد

محرم رنجدوست
محرم رنجدوست
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن پوراکبر
حسن پوراکبر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
نقدعلی رضایی
نقدعلی رضایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سیما زینالی
سیما زینالی
معاونت خواهران