تاريخ روز

پنج شنبه 1396/12/3 - 29 : 17
  • نمازجمعه دزفول

  • نمازجمعه دزفول

  • گرامیداشت حماسه 9 دی در نمازجمعه دزفول

  • نماز وحدت آفرین جمعه 5 آبان 96 دزفول

حبیب ا...
حبیب ا...
مسئول ستاد

پرویز قشنگ زاده
پرویز قشنگ زاده
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سيدمحمدرضا صافی
سيدمحمدرضا صافی
معاونت سیاسی - اجتماعی