تاريخ روز

سه شنبه 1397/7/3 - 13 : 12
  • جلسه ستاد نماز جمعه شهرستان بهبهان

  • خطبه نماز جمعه 9دیماه

سیف اله علی نژاد
سیف اله علی نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
لطف اله حسینی
لطف اله حسینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابراهیم خیرالهی
ابراهیم خیرالهی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عشرت مروجی
عشرت مروجی
معاونت خواهران
محمد مومنی مقدم
محمد مومنی مقدم
مسئول امور جوانان