تاريخ روز

يکشنبه 1397/8/27 - 26 : 19
  • نمازجمعه

  • 9دی

  • 5مرداد

  • 5 مرداد

حمزه مطوری
حمزه مطوری
مسئول ستاد

عبدالرضا احمدی
عبدالرضا احمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
خدیجه اسدی
خدیجه اسدی
معاونت خواهران
مصطفی سکرانی
مصطفی سکرانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فاطمه فلاحی
فاطمه فلاحی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی