تاريخ روز

پنج شنبه 1397/3/31 - 39 : 13
  • کلاس مهد آدینه 1397/03/23

  • دیدار پرسنل جهاد کشاورزی با امام جمعه به مناسبت گرامی داشت هفته جهاد کشاورزی 1397/03/23

  • کلاس اندیشه مطهر 1397/03/20

  • جلسه علما و روحانیون شهرستان در دفتر امام جمعه محترم 1397/03/19

حسن ملکاء آشتیانی
حسن ملکاء آشتیانی
مسئول ستاد

حسین جمالی آشتیانی
حسین جمالی آشتیانی
معاونت اداری و پشتیبانی
جعفر عربی آشتیانی
جعفر عربی آشتیانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
احمد سلیمانی آشتیانی
احمد سلیمانی آشتیانی
مسئول امور جوانان