تاريخ روز

يکشنبه 1400/7/4 - 48 : 11
  • نماز جمعه این هفته شهر کبودراهنگ

  • شورای فرهنگ عمومی شهرستان کبودراهنگ در محل دفتر امام جمعه برگزار گردید

  • شورای فرهنگ عمومی شهرستان کبودراهنگ در محل دفتر امام جمعه برگزار گردید

  • نماز جمعه این هفته شهر کبودراهنگ

حقیقت الله قمری یاوند
حقیقت الله قمری یاوند
مسئول ستاد

علی سلطانی ولا
علی سلطانی ولا
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی سعادتمند
مهدی سعادتمند
مسئول امور جوانان
سید مرتضی موسوی
سید مرتضی موسوی
معاونت سیاسی - اجتماعی
عشرت الملوک زارعی
عشرت الملوک زارعی
معاونت خواهران
غفار حاجی ئی
غفار حاجی ئی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
جواد همتی
جواد همتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی